วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
วัดเขาสมอระบัง
แนะนำสถานที่
๑.     ข้อมูลทั่วไปของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี
          ๑.๑ ที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี  แห่งที่ ๒๑  วัดเขาสมอระบัง  ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๔๐  โทร. ๐๘๗ ๐๒๑ ๙๑๑๘
          ๑.๒ ข้อมูลการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม  ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด   ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สังกัด  (√) มหานิกาย  (  ) ธรรมยุต
นามเจ้าสำนัก  พระอธิการสุกสี   นามเดิม  สุกสี  ฉายา สิริสกฺโก   อายุ ๕๙ พรรษา ๑๗  วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
 
     ๒. ด้านอาคารสถานที่
          สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้  มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ ดังนี้
          ๒.๑ ส่วนสภาพและขนาดพื้นที่  จำนวน    ๘๓    ไร่  เศษ
          ๒.๒ ส่วนอาคารปฏิบัติธรรม หรือห้องปฏิบัติธรรม (ลานปฏิบัติธรรม)  ขนาด  ๓๐๐  ตารางเมตร  จำนวนที่รองรับได้  ๓๐๐  คน  ห้องน้ำ จำนวน  ๔๒  ห้อง
                แยกเป็นห้องน้ำชาย  ๒๓  ห้อง  ห้องน้ำหญิง  ๑๙  ห้อง
          ทางเดินคนพิการ  (√) มี  (  )  ไม่มี
 
อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติธรรม
(๑)    อาสนะ                                  (๒) เสื่อ หมอน
(๒)    ไม้กวาด                                 (๔) ที่ถูพื้น
(๕)  พัดลม                                   (๖) ถังน้ำเย็นพร้อมแก้วน้ำ
 
๒.๓ ส่วนของอาคารที่พัก หรือห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม จำนวนที่รองรับได้  ๑๑๔  คน  
ประเภทห้องพัก
(√) เดี่ยว  จำนวน  ๗ ห้อง  ขนาด  ๓ x ๓  เมตร (กุฏิตาเชียร และกุฏิตาแอ+ที่สร้างใหม่)
(√) รวม   จำนวน ๑  ห้อง   ขนาด  ๑๕ x ๒๕  เมตร (ชั้นล่างหอสวดมนต์)
(√) รวมชาย  จำนวน  ๑  ห้อง  ขนาด  ๑๒ x ๒๘  เมตร (ชั้นบนหอสวดมนต์)
(√) รวมหญิง  จำนวน  ๑ ห้อง  ขนาด  ๑๒ x ๒๘  เมตร  (ห้องใต้กุฏิเจ้าอาวาส)
๒.๔ ส่วนต้อนรับ (โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความ)
(√) มีห้องโถงต้อนรับ (ใช้ศาลาหน้าห้องเจ้าอาวาส)
(√) มีมุมหนังสือ (ศาลาหน้าห้องเจ้าอาวาส)
(√) มีห้องน้ำสาธารณะ
๒.๕ สภาพแวดล้อมทั่วไป
(√) ป้ายบอกทาง  ป้ายชื่อวัด / สำนักปฏิบัติธรรม
(√) ไฟส่องสว่าง
(√) ที่จอดรถจำนวนมากกว่า  ๑๐๐ คัน  ขนาดพื้นที่จอดรถ  ๒  ไร่ เศษ
(√) ทางสัญจรสำหรับคนพิการ
๒.๖ ด้านความปลอดภัย
(√) อุปกรณ์ดับเพลิง              (√)  แผนผังการหนีไฟ            (√)  แหล่งน้ำสำรอง
(  ) แหล่งไฟสำรอง               (√)  ยาสามัญประจำบ้าน       (  )  ชุดปฐมพยาบาล
(  ) อื่น ๆ (ระบุ).................
บรรยากาศ
ห่างชุมชน
เงียบสงบ
สถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น
ริมภูเขา
แนวปฏิบัติ
มหาสติปัฏฐานภาวนา
อานาปานสติ
ยุบหนอพองหนอ
พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
๓.๑ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้ มีพระวิปัสสนาจารย์  ๓  รูป ดังนี้
(๑) ชื่อ  พระวีระศักดิ์  ฉายา  สิริสกฺโก  อายุ  ๕๙  พรรษา  ๑๗
วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก , ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ชื่อ  พระมานพ  ฉายา  ชยวุฒฺโฑ  อายุ  ๔๘  พรรษา  ๑๑
วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก , ผ่านการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน ๓ เดือน
ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
(๓) ชื่อ  พระมหาเจริญชัย  ฉายา  สนฺตมโน  อายุ  ๒๗  พรรษา  ๖
วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก , เปรียญธรรม ๔ ประโยค , ผ่านการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน  ๓ เดือน ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
กำหนดงานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม
ณ วัดเขาสมอระบัง    ตำบลหนองปลาไหล   อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
วันที่  ๑ – ๑๐   ธันวาคม  ของทุกปี
 
เนื่องด้วยทางวัดเขาสมอระบัง   จัดให้มีงานปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติเข้าอยู่ปริวาสกรรมและบวชเนกขัมมจาริณี  ( ชีพราหมณ์ )
เป็นประจำทุกปี   เพื่อส่งเสริมปฏิบัติธรรมร่วมกันของพุทธบริษัท  ภิกษุ   สามเณร  อุบาสก   อุบาสิกา   อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็น
ในจิตใจ   จึงขออาราธนา  พระภิกษุ  สามเณร   และขอเชิญญาติธรรม   เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๘  อบรมธรรม  เจริญศีล  สมาธิ  ปัญญา
ตามแนวมหาสติปัฏฐาน  ๔
การบริการ             -    ทางวัดได้จัดเตรียม  บาตร  กลด  และผ้ายาง  ไว้บริการ
การเดินทาง         -   ทางรถยนต์   กรุงเทพ  - เพชรบุรี   ลงรถที่แยกบ้านไผ่  ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้างระยะทาง  ๖   กิโลเมตร
                                      -    ทางรถไฟ     ลงสถานีหนองปลาไหล  ระยะทาง  ๑  กิโลเมตร
ดำเนินงานโดย      พระอธิการสุกสี  สิริสกฺโก ( เจ้าอาวาส ) และคณะสงฆ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านเขาสมอระบัง
โทร.  ๐๘๒ –๖๑๙– ๒๖๕๕
ในการนี้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร  เช้า – เพล  และน้ำปานะ
ตารางปฏิบัติธรรม
ไฟล์แนบ :
(14.57 kb)
รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
ไม่จำกัด
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
อยู่ปฏิบัติเป็นรุ่น ๆ
สถานที่ปฏิบัติ
ห้องประชุมรวม
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ห้องพักรวม (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
มีมุ้งลวด
ห้องพักส่วนตัว (แยกชาย-หญิง)
มีพัดลม
มีมุ้งลวด
ค่าใช้จ่าย (บำรุงอาคารสถานที่)
ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูล/บริการอื่น ๆ
ชุดปฏิบัติธรรม
ฟรี
อาสนะรองนั่ง
มี
ผ้าคลุมตัก
ไม่มี
อาหาร
อาหารปกติ
เครื่องดื่ม
ชา
กาแฟ
ความปลอดภัย
รปภ. 24 ชม.
บริการหนังสือธรรม
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์เสียง
มี
สื่อธรรมะ ไฟล์วีดีโอ
มี
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
 
เอไอเอส
ดีมาก
ดีแทค
ดีมาก
ทรูมูฟ
ดีมาก
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
เว็บไซต์
-
มือถือ
0826192655
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-
ที่อยู่ :
ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
จำนวนเข้าดู :
2113
ปรับปรุงล่าสุด :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:54:42
ข้อมูลเมื่อ :
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:47:15