วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย
ศูนย์รวมข้อมูลพระพุทธศาสนาพื้นฐาน โดยชาวพุทธ เพื่อชาวพุทธทั้งมวล
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้วัดและหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาร่วมกันพัฒนาข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
3. เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา
ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย
1. ข้อมูลศาสนสถาน วัด ประเภทวัด พระอารามหลวง สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ วัดร้าง คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัด เช่น สำนักปฏิบัติธรรม อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ข้อมูลศาสนสถานศาสนวัตถุที่สำคัญ เช่น พระเจดีย์ พระธาตุ วิหาร โบสถ์ พระอุโบสถ พระพุทธรูป ฯลฯ
2. ข้อมูลศาสนบุคคล พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศิษย์วัด ภิกษุณี สามเณรี ตำแหน่ง สมณศักดิ์ พระภิกษุ (ไทย/ต่างชาติ) สามเณร (ไทย/ต่างชาติ) แม่ชี นักบวชหญิง (ไทย/ต่างชาติ) ศิษย์วัด พระราชาคณะพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส ผู้รักษาแทนการเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมของศาสนบุคคล เช่น ครูพระสอนแผนกบาลี ครูพระสอนแผนกธรรม ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครูสอนอภิธรรม ครูพระสอน ศพอ. พระอุปัชฌาย์ พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระจริยานิเทศ พระปริยัตินิเทศ พระธรรมจาริก พระวินยาธิการ
4. ข้อมูลด้านการศึกษา เช่น สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม ร.ร.แผนกสามัญศึกษา ศ.พอ.
5. ข้อมูลหน่วย อปต. ร.ร.การกุศลของวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี พระปริยัติธรรมแผนกอภิธรรม พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และอื่น ๆ
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำคัญของวัด เทศกาลงานบุญประเพณีต่าง ๆ ของวัด ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม บทธรรมะ บทบรรยาย บทเทศนา สื่อและวีดีโอธรรมต่าง ๆ
ต้องการใช้งานระบบ
วัด สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะตำบล/อำเภอ/จังหวัด/สงฆ์ภาค ทั่วประเทศ สามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ฟรี คลิกเพื่อสมัครใช้งาน
ประสบปัญหา/สอบ E-mail: staff@buddhismdata.org ไลน์ ไอดี IAMTHAILANDSOFT

โครงการฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย

พัฒนาและบริหารโดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Buddhist Institute of Technology (BIT)
แนะนำสถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Buddhist Institute of Technology (BIT)
สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท (BIT) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนาความรู้และบริการความรู้ด้านพุทธศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ แก่สังคม

สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ รักษา เผยแพร่ความรู้ และทำงานร่วมกับบุคคลและสถาบันอื่น ๆ เพื่อนำความรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหา วิกฤติการณ์ และความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก

สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา โดยตั้งอยู่บนฐานมัชฌิมาปฏิปทาของทางพระพุทธศาสนา ด้วยการปลุกเร้าทางปัญญา การกระตุ้นเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถระดับลึกสูงสุดส่วนตนของแต่ละบุคคล และการส่งเสริมวิธีการทำงานเพื่อมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ มีอิสระเสรี เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
ประธานผู้ก่อตั้งสถาบัน : นายธฤญเดชา ลิภา
“ ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนามนุษย์ มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมทางปัญญาที่ดีงามของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมโลก มีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าชีวิตความเป็นมนุษย์ และทุกการกระทำของมนุษย์ต้องอยู่บนฐานมัชฌิมาปฏิปทาที่มีการแนะนำไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ”

สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท พร้อมร่วมมือกับภาครัฐบาลและเอกชนทั่วโลกในการศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุคุณค่าสูงสุดของชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในโลก
สำนักงานสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Buddhist Institute of Technology (BIT)
17/59 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ staff@buddhismdata.org
(ต้องการร่วมทำงานกับสถาบัน กรุณาติดต่อส่งข้อมูลแนะนำตัวมาทางอีเมล์) โดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Programming, Web Developing
Buddhist Institute of Technology (BIT)
17/59 Bang Khun Thian Road, Bangkok, Thailand 10150
Phone:
E-mail: staff@buddhismdata.org