วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
จำนวนวัดทั่วประเทศ
จำนวนศาสนบุคคลทั่วประเทศ
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานทั่วประเทศ
วัดท่องเที่ยว
วัดพัฒนาตัวอย่าง
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
สำนักปฏิบัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
โรงเรียนพระอภิธรรม
โรงเรียนการกุศลของวัด
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์
อุทยานการศึกษาในวัด
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมุนไพร
มูลนิธิ
สมาคม
ชมรม
ประเภทวัดทั่วประเทศ
มหานิกาย
ธรรมยุต
อนัมนิกาย
จีนนิกาย
อื่น ๆ
พระอารามหลวง
วัดราษฎร์
สำนักสงฆ์
ที่พักสงฆ์
วัดร้าง
ประเภทศาสนบุคคลทั่วประเทศ
ไทย
ต่างชาติ
พระภิกษุ
สามเณร
แม่ชี
ภิกษุณี
สามเณรี
ศิษย์วัด
บุคคลทั่วไปชาย
บุคคลทั่วไปหญิง
สถานภาพปัจจุบันทั่วประเทศ
พระบวชใหม่
ลาสิกขา
มรณภาพ
พระภิกษุ
215
9
3
คุณสมบัติศาสนบุคคลทั่วประเทศ
ครูสอนบาลี
ครูสอนนักธรรม
ครูสอนอภิธรรม
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระธรรมทูต
พระวิปัสสนาจารย์
พระนักเผยแพร่
พระจริยานิเทศก์
พระปริยัตินิเทศก์
พระธรรมจาริก
พระวินยาธิการ
พระอุปัชฌาย์
ตำแหน่งศาสนบุคคลทั่วประเทศ
เจ้าอาวาส
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เลขานุการเจ้าอาวาส
เจ้าคณะตำบล
รองเจ้าคณะตำบล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะภาค
รองเจ้าคณะภาค
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค
เลขานุการเจ้าคณะภาค
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค
เจ้าคณะใหญ่
กรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราช
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลทั่วประเทศ
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3
เปรียญธรรม 4
เปรียญธรรม 5
เปรียญธรรม 6
เปรียญธรรม 7
เปรียญธรรม 8
เปรียญธรรม 9
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี)
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท)
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก)
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี)
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท)
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก)
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี)
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท)
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก)
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี)
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท)
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก)
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี)
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท)
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก)
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลทั่วประเทศ
ป.4
ป.6
ป.7
ม.3
ม.6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก