วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code ที่พักสงฆ์ดอนรัง
ชื่อวัด :
ที่พักสงฆ์ดอนรัง
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
ที่พักสงฆ์
วันตั้งวัด :
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2525
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
บ้านโป่งดินดำ
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
26
ซอย :
-
ถนน :
นครไทย - ชาตระการ
แขวง / ตำบล :
หนองกะท้าว
เขต / อำเภอ :
นครไทย
จังหวัด :
พิษณุโลก
ไปรษณีย์ :
65120
เนื้อที่ :
14 ไร่
3 งาน
50 ตารางวา
จำนวนเข้าดู :
1635
ปรับปรุงล่าสุด :
29 มกราคม พ.ศ. 2564 21:48:55
ข้อมูลเมื่อ :
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 21:31:10
 
 
 
 

กำลังดำเนินการขอที่ดิน สปก. และใบอนุญาติสร้างวัด ขั้นตอนนี้กำลังอยู่ขั้นพิจารณาจากส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก (รอการประชุมระดับจังหวัด)
๑. ยื่นเรื่องสำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขเอกสาร ๓ ครั้ง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. สำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก ส่ง สปก.จังหวัดพิษณุโลก  ลงวัดพื้นที่รางวัดใน วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งสปก.กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ส่งสปก.กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งกับสปก.จังหวัดพิษณุโลก 
๔. สปก.จังหวัดพิษณุโลกส่ง สำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก**** (
(รอการประชุมระดับจังหวัด) กำลังดำเนินการอยู้ในขั้นนี้))*** ๑ ปีประชุมแค่ ๒ ครั้ง 
๕. สำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก ส่งเรื่องพร้อมเอกสาร สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกเอกสาร อนุญาติสร้างวัด


ตามที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ สปก.หนังสือสำคัญที่ดิน เลขที่............/ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชการ  จำนวนเนื้อที่  ๑๔ ไร่  ๓ งาน   ๕๐ ตารางวา  ณ  บ้านโป่งดินดำ  หมู่ที่  ๒๖ ตำบลหนองกะท้าว  อำเภอนนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐
 
ตามหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด  ลงวันที่................เดือน.......................พ.ศ....................นั้น
ข้าพเจ้าได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว  คือ
ก.(1)  กุฏิ        จำนวน ๔ หลัง 
       กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๗ เมตร       จำนวน ๑  หลัง (ใหม่)
       กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๖ เมตร       จำนวน ๓  หลัง
       รวมเป็น ค่าก่อสร้าง  ๖๐๓,๐๐๐  บาท
(2)  ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๙ เมตร   ยาว ๑๒ เมตร
       จำนวน  ๑ หลัง  ค่าก่อสร้าง  ๓๕๐,๐๐๐ บาท
(3)  ศาลาธรรมสังเวช กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง  ๒๗๐,๐๐๐ บาท
(4)  เมรุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง  ๒๒๐,๐๐๐ บาท
(5)  พระวิหาร  พระพุทธรูปองค์ใหญ่  ก้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(6)  พระพุทธรูปหินใหญ่ขนาด หน้าตัก ๘ ศอก สูง ๕ เมตร หนัก ๕๕ ตัน จำนวน ๑ องค์
       ค่าก่อสร้าง ๒๔๓,๖๐๐ บาท
(๗) ซุ้มประตูวัดไม้ตะเคียน กว้าง ๙ เมตร สูง ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๗๐,๐๐๐ บาท
(๘)  กำแพงวัด สูง ๑.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๙)  แท็งเก็บน้ำ กว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๐)  โรงครัวกว้าง ๘ เมตร ยาม ๑๐ เมตร สจำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) เวจีกุฎี (สุขา) จำนวน ๓ หลัง
       ขนาด ๒ เมตร ยาว ๕ เมตร ค่าก่อสร้าง ๑๑๐,๐๐๐ บาท
       ขนาด ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร ค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๐๐๐ บาท
       ขนาด ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร ค่าก่อสร้าง ๑๗๐,๐๐๐ บาท
       รวมค่าก่อสร้าง ๔๒๐,๐๐๐ บาท