วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
241 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
285 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
QR Code ที่พักสงฆ์ดอนรัง (วัดพระธาตุโป่งดินดำ)
ชื่อวัด :
ที่พักสงฆ์ดอนรัง (วัดพระธาตุโป่งดินดำ)
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
ที่พักสงฆ์
วันตั้งวัด :
-
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
บ้านโป่งดินดำ
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
26
ซอย :
-
ถนน :
นครไทย - ชาตระการ
แขวง / ตำบล :
หนองกะท้าว
เขต / อำเภอ :
นครไทย
จังหวัด :
พิษณุโลก
ไปรษณีย์ :
65120
เนื้อที่ :
14 ไร่
3 งาน
50 ตารางวา
Facebook :
เว็บไซต์ :
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหอพระไตรปิฎก
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
จำนวนเข้าดู :
728
ปรับปรุงล่าสุด :
11 กันยายน พ.ศ. 2563 14:46:17
ข้อมูลเมื่อ :
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 21:31:10
 
 
 
 

กำลังดำเนินการขอที่ดิน สปก. และใบอนุญาติสร้างวัด ขั้นตอนนี้กำลังอยู่ขั้นพิจารณาจากส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก (รอการประชุมระดับจังหวัด)
๑. ยื่นเรื่องสำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขเอกสาร ๓ ครั้ง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. สำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก ส่ง สปก.จังหวัดพิษณุโลก  ลงวัดพื้นที่รางวัดใน วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งสปก.กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. ส่งสปก.กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งกับสปก.จังหวัดพิษณุโลก 
๔. สปก.จังหวัดพิษณุโลกส่ง สำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก**** (
(รอการประชุมระดับจังหวัด) กำลังดำเนินการอยู้ในขั้นนี้))*** ๑ ปีประชุมแค่ ๒ ครั้ง 
๕. สำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิษณุโลก ส่งเรื่องพร้อมเอกสาร สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกเอกสาร อนุญาติสร้างวัด


ตามที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ สปก.หนังสือสำคัญที่ดิน เลขที่............/ หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชการ  จำนวนเนื้อที่  ๑๔ ไร่  ๓ งาน   ๕๐ ตารางวา  ณ  บ้านโป่งดินดำ  หมู่ที่  ๒๖ ตำบลหนองกะท้าว  อำเภอนนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐
 
ตามหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด  ลงวันที่................เดือน.......................พ.ศ....................นั้น
ข้าพเจ้าได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว  คือ
ก.(1)  กุฏิ        จำนวน ๔ หลัง 
       กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๗ เมตร       จำนวน ๑  หลัง (ใหม่)
       กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๖ เมตร       จำนวน ๓  หลัง
       รวมเป็น ค่าก่อสร้าง  ๖๐๓,๐๐๐  บาท
(2)  ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๙ เมตร   ยาว ๑๒ เมตร
       จำนวน  ๑ หลัง  ค่าก่อสร้าง  ๓๕๐,๐๐๐ บาท
(3)  ศาลาธรรมสังเวช กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง  ๒๗๐,๐๐๐ บาท
(4)  เมรุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง  ๒๒๐,๐๐๐ บาท
(5)  พระวิหาร  พระพุทธรูปองค์ใหญ่  ก้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(6)  พระพุทธรูปหินใหญ่ขนาด หน้าตัก ๘ ศอก สูง ๕ เมตร หนัก ๕๕ ตัน จำนวน ๑ องค์
       ค่าก่อสร้าง ๒๔๓,๖๐๐ บาท
(๗) ซุ้มประตูวัดไม้ตะเคียน กว้าง ๙ เมตร สูง ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๗๐,๐๐๐ บาท
(๘)  กำแพงวัด สูง ๑.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๙)  แท็งเก็บน้ำ กว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๐)  โรงครัวกว้าง ๘ เมตร ยาม ๑๐ เมตร สจำนวน ๑ หลัง
       ค่าก่อสร้าง ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) เวจีกุฎี (สุขา) จำนวน ๓ หลัง
       ขนาด ๒ เมตร ยาว ๕ เมตร ค่าก่อสร้าง ๑๑๐,๐๐๐ บาท
       ขนาด ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร ค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๐๐๐ บาท
       ขนาด ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร ค่าก่อสร้าง ๑๗๐,๐๐๐ บาท
       รวมค่าก่อสร้าง ๔๒๐,๐๐๐ บาท

ข.  มีพระภิกษุ  สามเณรพำนักประจำ  คือ  พระภิกษุ  ๔  รูป สามเณร  - รูปและมี พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก   อายุ ๔๑ ปี   พรรษา ๗  นธ.เอก.,ป.ตรี สาขาวิชาตลาด , พธ.ม. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา., พธ.ด. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  สังกัดวัด สพานสูง   ตำบลคลองพระอุดม   อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี  จะเป็นเจ้าอาวาส

ค.  ข้าพเจ้าขอตั้งชื่อวัดว่า  “วัด  พระธาตุโป่งดินดำ” นิกาย  มหานิกาย   เหตุผลที่     ตั้งชื่อว่า  “วัด  พระธาตุโป่งดินดำ”  เพราะญาติธรรมจากกรุงเทพมหานคร  สร้างพระพุทธสมเด็จองค์ปฐม  ได้บรรจุพระบรมธาตุ  สร้างถวายพระรัตนตรัยไว้ในบวรพระพุทธศาสนา  อยู่ในหมู่บ้านโป่งดินดำ

ง.  ข้าพเจ้าได้แนบแผนที่อาณาเขตที่ตั้งวัด   แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างและภาพถ่ายเสนาสนะ  และถาวรวัตถุของวัด  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว