วัด
พระอารามหลวง
12 วัด
วัดราษฎร์
380 วัด
สำนักสงฆ์
7 วัด
ที่พักสงฆ์
14 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
416 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
250 รูป
สามเณร
32 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
295 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
204 รูป
ลาสิกขา
6 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19-04-2565
จ. กาฬสินธุ์
วันที่ 12-04-2565
จ. สระบุรี
วันที่ 12-04-2565
จ. ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18-03-2565
จ. แพร่
วันที่ 18-03-2565
จ. กาญจนบุรี
วันที่ 18-03-2565
จ. สงขลา
วันที่ 18-03-2565
จ. นครศรีธรรมราช
วันที่ 09-11-2564
จ. นครราชสีมา
วันที่ 09-11-2564
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 01-11-2564
สุภสูตร
พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  [๑๐.สุภสูตร]
                 เรื่องมาณพชื่อสุภะ
  
               ๑๐. สุภสูตร
               ว่าด้วยสุภมาณพ
 
               เรื่องมาณพชื่อสุภะ
{๓๑๔}[๔๔๔]    ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
            สมัยหนึ่ง  เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่นาน  ท่านพระ
อานนท์พำนักอยู่  ณ  พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี
สมัยนั้น  สุภมาณพโตเทยยบุตร๑  มีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถี
            [๔๔๕]    ครั้งนั้น  สุภมาณพโตเทยยบุตรเรียกมาณพคนหนึ่งมาสั่งว่า  “มานี่แน่ะ
พ่อหนุ่ม  เธอจงเข้าไปหาพระสมณะชื่ออานนท์  แล้วเรียนถามพระสมณะชื่ออานนท์
ถึงสุขภาพ    ความมีโรคาพาธน้อย  กระปรี้กระเปร่า  มีพลานามัยสมบูรณ์  อยู่สำราญ
ตามคำของเราว่า  สุภมาณพโตเทยยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพ  ความมี
โรคาพาธน้อย  กระปรี้กระเปร่า  มีพลานามัยสมบูรณ์  อยู่สำราญ  และเธอจงเรียนว่า
ขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมาณพโตเทยยบุตรบ้าง”
 {๓๑๕}[๔๔๖]    มาณพนั้นรับคำของสุภมาณพโตเทยยบุตรแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์
สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลง  ณ  ที่สมควรแล้วกล่าวว่า  “สุภมาณพโตเทยย
บุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพ  ความมีโรคาพาธน้อย  กระปรี้กระเปร่า  มี
พลานามัยสมบูรณ์  อยู่สำราญ  และสั่งมาว่า  ขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์
สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมาณพโตเทยยบุตรบ้าง”
 {๓๑๖}[๔๔๗]    เมื่อมาณพนั้นกล่าวอย่างนี้  ท่านพระอานนท์ตอบว่า  “เวลานี้ไม่
เหมาะ    วันนี้อาตมาดื่มยาถ่ายเข้าไปแล้ว    เอาไว้พรุ่งนี้  เมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไป
เยี่ยม”
            เขารับคำของท่านพระอานนท์แล้วลุกจากที่นั่งกลับไปหาสุภมาณพโตเทยยบุตร
บอกว่า  “ข้าพเจ้าได้บอกท่านพระอานนท์ตามคำของท่านว่า  ‘สุภมาณพ  ...  ไปเยี่ยม
 พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  [๑๐.สุภสูตร]
                       สีลขันธ์
  
สุภมาณพโตเทยยบุตรบ้าง’    เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้    ท่านพระอานนท์ตอบว่า    ‘วันนี้
ไม่เหมาะ  ...  เมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเยี่ยม’    ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้ท่านพระ
อานนท์สละเวลามาฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเหตุดังว่ามานี้”
            [๔๔๘]    ครั้นล่วงราตรีนั้น    ยามเช้า    ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก    ถือ
บาตรและจีวร    มีพระเจตกะเป็นปัจฉาสมณะ๑    เข้าไปยังนิเวศน์ของสุภมาณพ-
โตเทยยบุตรแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้
            สุภมาณพโตเทยยบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์    สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้ว
นั่งลง    ณ    ที่สมควรแล้วถามว่า    “ท่านอานนท์เป็นพระอุปัฏฐาก    อยู่เฝ้าใกล้ชิดเบื้อง
พระยุคลบาทของท่านพระโคดมมานาน    ท่านอานนท์คงจะทราบธรรมที่ท่านพระโค
ดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่    ท่านอานนท์    ธรรมเหล่า
ไหนหนอแลที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่”
 {๓๑๗}[๔๔๙]    ท่านพระอานนท์ตอบว่า    “มาณพ    พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและ
ทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันธ์    ๓    แล    ขันธ์    ๓    อะไรบ้าง    คือ    อริยสีลขันธ์
อริยสมาธิขันธ์    และอริยปัญญาขันธ์    พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้
ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันธ์    ๓    นี้แล”
 
                     สีลขันธ์
{๓๑๘}[๔๕๐]    เขาถามว่า    “อริยสีลขันธ์ที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้
ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไร    ท่านอานนท์”
            ท่านพระอานนท์ตอบว่า    “มาณพ    พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้    เป็น
พระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ    เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ    ฯลฯ
พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก    มารโลก    ฯลฯ    ทรงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน    คหบดี    บุตรคหบดีหรือ
อนุชน(คนผู้เกิดภายหลัง)ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง    ได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาใน
 
๑ ปัจฉาสมณะ คือพระผู้ติดตาม พระอานนท์ก็เคยเป็นปัจฉาสมณะของพระผู้มีพระภาค
พระสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  [๑๐.สุภสูตร]
                    สีลขันธ์
  
พระตถาคต    เมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่า    ‘การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด    เป็น
ทางแห่งธุลี    การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง    การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงดุจสังข์ขัด    ไม่ใช่ทำได้ง่าย    ทางที่ดี    เราควรโกนผมและ
หนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต’    ต่อมาเขาละทิ้งกอง
โภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่    โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาว-
พัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต    เมื่อบวชแล้วอย่างนี้    สำรวมด้วยการสังวร
ในพระปาติโมกข์    เพียบพร้อมด้วยมารยาทและโคจร(การเที่ยวไป)    เห็นภัยในโทษแม้
เพียงเล็กน้อย    สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท    ประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรม
อันเป็นกุศล    มีอาชีวะบริสุทธิ์    สมบูรณ์ด้วยศีล    คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ(และ)    เป็นผู้สันโดษ
{๓๑๙}[๔๕๑]    ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไร    คือ    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละ
เว้นขาดการฆ่าสัตว์    วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ    มีความละอาย    มีความเอ็นดู    มุ่ง
ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่    ข้อนี้จัดเป็นศีลของภิกษุอย่างหนึ่ง    (ต่อจากนี้พึง
ขยายศีลทุกข้อให้พิสดาร)๑
            ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา    เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้
เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉาน-
วิชาอย่างนี้    คือ    ทำพิธีบนบาน    พิธีแก้บน    ร่ายมนตร์ขับผี    ตั้งศาลพระภูมิ    ทำกะเทย
ให้เป็นชาย    ทำชายให้เป็นกะเทย    ทำพิธีปลูกเรือน    พิธีบวงสรวงพื้นที่    พ่นน้ำมนตร์
รดน้ำมนตร์    พิธีบูชาไฟ    ปรุงยาสำรอก    ยาถ่าย    ยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบน
ยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำ    ยาแก้ปวดศีรษะ    น้ำมันหยอดหู    น้ำมันหยอดตา    ยานัตถุ์
ยาหยอดตา    ยาป้ายตา    เป็นหมอตา    หมอผ่าตัด    หมอรักษาเด็ก(กุมารเวช)    การให้
สมุนไพรและยา    การใส่ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหาย    ข้อนี้จัดเป็นศีลของภิกษุอย่างหนึ่ง
            [๔๕๒]    ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้    ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการ
สำรวมในศีลเลย    เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกเป็นพระราชา    กำจัดข้าศึก
ได้แล้ว    ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลย    ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์
 
๑ ความเต็มเหมือนในสามัญญผลสูตร ข้อ ๑๙๔-๒๑๑ 
๑ สุภมาณพเป็นบุตรของโตเทยยพราหมณ์ผู้ตระหนี่ อยู่ที่หมู่บ้านตุทิ เขตกรุงสาวัตถี (ที.สี.อ. ๔๔๔/๓๑๘)
ผู้แต่ง :
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก (คัดลอกมาจากพระไตรปิฎก)
ที่อยู่ :
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนเข้าดู :
300
ปรับปรุงล่าสุด :
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 21:48:23
ข้อมูลเมื่อ :
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 21:48:23