วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
325 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
348 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ระยอง
วันที่ 30-05-2563
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
สิ่งที่จะปลูกสร้างในอนาคตพระเจดีย์พระบรมธาตุ

พระเจดีย์พระบรมธาตุ อยากได้ๆ เอาไว้สร้างที่พิษณุโลก
ใครจะช่วยสร้างคอยติดตามนะ รออนุมัติที่ดิน และอนุญาตสร้างวัด เร็วๆนี้ ได้สร้างแน่ๆ 3 ชั้น เป็นห้องปฏิบัติธรรมพร้อม สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเองได้แล้ว หลังจากการฝึกที่ศาลาอริยะมรรค อริยะผล ปฏิปทาอริยะวงศ์ ก้จะส่งมาให้ปฏิบัติเก็บตัวที่นี้ อยู่ในเขตพระอุโบสถ์
สาธุกาล เจริญบุญ เจริญกุศล เจริญสุข เจริญธรรม เจริญพรตลอดกาลนานเทอญ

“เหล่าชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิ ครั้นละกายมนุษย์แล้วจักทำให้หมู่เทพเจริญเต็มที่”

๑ กิเลสดังตะปู ในที่นี้หมายถึงราคะ โทสะ และโมหะ กิเลสดังลิ่มสลัก และกิเลสดังเสาเขื่อน ก็มีนัยเช่น
เดียวกัน (ที.ม.อ. ๓๓๒/๒๙๖)
๒ มีพระจักษุ หมายถึงมีพระจักษุ ๕ คือ ๑. มังสจักขุ (ตาเนื้อ) ๒. ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) ๓. ปัญญาจักขุ
(ตาปัญญา) ๔. พุทธจักขุ (ตาพระพุทธเจ้า) ๕. สมันตจักขุ (ตาเห็นรอบ) (ขุ.ม. (แปล) ๒๙/๑๑/๕๕, ที.ม.อ.
๑๘๖/๑๖๙, ๓๓๔/๓๐๐)
๓ ดูเทียบ สํ.ส. (แปล) ๑๕/๓๗/๔๙-๕๐

ผู้แต่ง :
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
ที่อยู่ :
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
จำนวนเข้าดู :
6
ปรับปรุงล่าสุด :
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 22:13:25
ข้อมูลเมื่อ :
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 22:13:25