วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
QR Code วัดลิ้นช้าง
รหัสวัด :
02760302001
ชื่อวัด :
วัดลิ้นช้าง
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
วันที่ 21 เดือน มีนาคม ปี 2540
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน ปี 2546
ที่อยู่ :
วัดลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
3
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ยางน้ำกลัดเหนือ
เขต / อำเภอ :
หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76160
เนื้อที่ :
42 ไร่
2 งาน
3 ตารางวา
Line :
wlc2560
Facebook :
เว็บไซต์ :
มือถือ :
0898918854
อีเมล์ :
Apalowatlinchang@gmail.com
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวนเข้าดู :
2602
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี  แห่งที่ ๑๕  วัดลิ้นช้าง ได้รับการจัดตั้งตามมติ  มส.  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๑  สังกัดมหานิกาย
ตั้งอยู่บ้านลิ้นช้าง  หมู่ที่ ๓  ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๖๐ 
โทรศัพท์  ๐๘-๘๔๕๖-๗๕๑๓, ๐๘-๙๘๘๒-๓๘๐๔
นามเจ้าสำนัก  พระครูสุนทรวัชรการ   ฉายา  อพโล  นามเดิม  อำพล   วณิชย์ธิติกาล อายุ  ๕๐   พรรษา  ๒๔  
วิทยฐานะ  นักธรรมเอก/ปริญญาโท (พธ.ม.) ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์   เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ 
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
๒. จำนวนพระวิปัสสนาจารย์  ๓  รูป
๒.๑ ชื่อ  พระครูสุนทรวัชรการ    ฉายา   อพโล   อายุ  ๕๐   พรรษา  ๒๔ วิทยฐานะ  นักธรรมเอก/ปริญญาโท (พธ.ม.) 
๒.๒ ชื่อ  พระอาจารย์สุทัน         ฉายา   ทันฺตจิตฺโต   อายุ  ๖๘   พรรษา  ๒๔ วิทยฐานะ  นักธรรมโท/ปริญญาตรี
๒.๓ ชื่อ  พระใบฎีกานาวาเรศ     ฉายา   ชินวโร   อายุ  ๔๐   พรรษา  ๑๑ วิทยฐานะ  นักธรรมเอก/ปริญญาตรี (วท.บ.)  
๓. แนวการสอน/ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
แบบบริกรรม   สัมมา - อรหัง
วิชชาธรรมกาย   พระเดชพระคุณ   พระมงคลเทพมุนี
หลวงพ่อสด   วัดปากน้ำ   ภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร
๔. สภาพสัปปายสถาน
เนื้อที่  ๔๒  ไร่  ๒  งาน  ๓  ตารางวา   ศาลาปฏิบัติธรรม  ๓  หลัง 
อาคารที่พักชาย  ๑  หลัง/หญิง  ๒  หลัง 
สามารถรับรองผู้ปฏิบัติธรรมได้  ๑๐๐  คน/ครั้ง
๕. จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม
- สรุปจำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน  ๖,๒๒๑  คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมในไตรมาส ๑ (๑ ม.ค. ๕๙–๓๑ มี.ค. ๕๙)  จำนวน  ๑,๕๐๘   คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมในไตรมาส ๒ (๑ เม.ย. ๕๙–๓๐ มิ.ย. ๕๙) จำนวน   ๙๙๗    คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมในไตรมาส ๓ (๑ ก.ค. ๕๙–๓๐ ก.ย. ๕๙)  จำนวน  ๑,๑๖๒    คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมในไตรมาส ๔ (๑ ต.ค. ๕๙–๓๑ ธ.ค. ๕๙)  จำนวน  ๒,๕๕๔  คน
   หมวดที่ ๑ บริเวณสำนัก  อาคารที่พัก  ศาลาปฏิบัติธรรม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
วัดลิ้นช้าง ได้รับตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๑๕ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๑ สภาพภูมิประเทศเป็นป่าเบญจพรรณ อยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี รอยต่อติดกับประเทศพม่า ประชากรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวไว้บริโภคเอง ปลูกพริกกะเหรี่ยงเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก มีวัฒนธรรม และประเพณีเป็นของตนเอง เช่น ประเพณีเวียนศาลา ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประเพณีกินข้าวห่อ เป็นต้น ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย รักสงบ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการเอาแรง ใช้แรงปลูกข้าว     เกี่ยวข้าว  ซึ่งในขณะนี้ทางสำนัก  กำลังดำเนินการก่อสร้าง  ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง    หมู่บ้านลิ้นช้าง ยังเป็นทางผ่านเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหนองหญ้าปล้องด้วย  มีน้ำตกแม่กระดังลา ซึ่งอยู่ห่างจากวัดลิ้นช้างเพียง ๙ กม. และศูนย์การท่องเที่ยวพุน้ำร้อน     ซึ่งอยู่ห่างจากวัดลิ้นช้างเพียง ๖ กม.  เท่านั้น    เป็นหมู่บ้านธงขาว  ปลอดยาเสพติด สภาพทั่วไปในสำนัก  ร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์  สุขสดชื่น  มีต้นไม้ยืนต้นมาก  ประมาณร้อยละ  ๘๐  เป็นไม้ที่เติบโตขึ้นเองในพื้นที่นั้น  ร้อยละ  ๒๐  ทางสำนักหาพันธ์ไม้มาปลูกเสริม  เพื่อรักษาพื้นที่ให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด  ต้นไม้จึงไม่เป็นแถวเป็นแนว  มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างดูแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางป่าที่เป็นธรรมชาติจริงๆ  สงบเย็นเพราะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง  ห่างจากเขตหมู่บ้านพอสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม  มีสัตว์ป่านานาพันธุ์ได้มาอาศัยเป็นที่พึ่งพิงให้อยู่รอดปลอดภัย  และยังมีไม้ผลน้อยใหญ่ซึ่งยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตให้มีความสุข  จึงมีเสียงนกนานาชนิดขับกล่อมร้องเพลง  เสียงกระรอก  กระแต  กระจ้อนที่วิ่งเล่นกันขวักไขว่บนต้นไม้  เสียงไก่ป่าที่ยังขับขานอยู่บ้างในช่วงเช้าตรู่  และยังมีกิ้งก่าหลากหลายสี  โอกาสดีๆ อาจได้เห็นกิ้งก่าบินได้อีกด้วยสำหรับอาคารที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมนั้น  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมมีจำนวนมากก็ใช้ศาลาปฏิบัติธรรมเป็นเรือนนอน  โดยแยกชาย/หญิง  ชัดเจน  ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมมีจำนวนน้อยก็มีอาคารเรือนนอนแยกนอนตากหาก  โดยแยกชาย/หญิง  ชัดเจนเช่นกัน  ซึ่งทางสำนักมีนโยบายในการปลูกสร้างสิ่งๆต่างให้น้อยที่สุด  แต่ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างนั้นให้มากที่สุด  โดยคำนึงถึงพื้นที่ในการก่อสร้างให้เสียต้นไม้น้อย  อิงธรรมชาติให้มาก  ที่นี่จึงใช้ศาลาปฏิบัติธรรมเป็นเรือนนอนด้วย  สร้างสิ่งเดียวแต่ใช้ประโยชน์คุ้มค่า สำหรับห้องน้ำ  และห้องอาบน้ำนั้นก็แยกชายหญิงชัดเจน  แต่ก็จะดูจำนวนผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมด้วยว่า  มีสัดส่วนผู้หญิง/ผู้ชายมากน้อยกว่ากันอย่างไร  แล้วจึงจัดสรรปันส่วนตามจำนวนนั้นๆ  โดยแยกชายหญิงไว้ชัดเจน  ห้องน้ำก็เป็นห้องอาบน้ำได้ด้วย  มีอาคารอาบน้ำรวมผู้ชาย  ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ปฏิบัติธรรม มีเป็นจำนวนมาก  ห้องอาบน้ำอาจไม่เพียงพอ  การก่อสร้างจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย  และการบำรุงดูแลรักษาเป็นสำคัญ  ถ้าสร้างให้มากจนเกินไป ก็จะดูแลทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง  มีเท่าที่พอใช้จำเป็น  ปรับใช้แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ  ยึดหลักประหยัดปลอดภัย  เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับระบบไฟฟ้า  ทางสำนักก็ได้ดำเนินการขอการไฟฟ้าฯให้ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะ  ใช้สำหรับที่สำนักโดยตรง  เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ  หากเกิดไฟฟ้าดับ  ทางสำนักก็ยังมีเครื่องปั่นไฟไว้ใช้สำรองทั้งระบบอีกด้วย  สำหรับระบบประปานั้นใช้น้ำบาดาลจากบ่อที่วัดเอง  ปั๊มขึ้นสำรองไว้ที่แทงค์สูง  และแทงค์นอน  ไว้เป็นน้ำใช้ซึ่งเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม  สำหรับน้ำบริโภคนั้น  ทางสำนักมีน้ำฝนใสสะอาดตกลงมาจากฟ้า  ซึ่งผ่านการกรองอย่างดีไว้บริโภคเองเพียงพอปีต่อปี  สำหรับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมนั้น  ได้จัดหาน้ำดื่มที่ใช้สำหรับบริโภคทั่วไปตามท้องตลาดมาบริการให้ไว้ซึ่งเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม และก็ยังติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับบริโภคที่ได้มาตรฐานไว้สำรองใช้อีกด้วย
อาคารเสนาสนะสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี  แห่งที่ ๑๕
- อุโบสถแบบประหยัดตามกรมศาสนา  สีขาวบริสุทธิ์  งดงามแบบเรียบง่าย  สะดวกต่อการบำรุงรักษา  มากด้วยประโยชน์ใช้สอย  คุ้มค่ามากที่สุดต่อศรัทธาในจิตใจ  เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติสังฆกรรม  และปฏิบัติธรรมด้วย  ไม่ได้ปิดล๊อคกุญแจ  เปิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง  ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มเล็กๆ  สะดวกต่อการได้ยินเสียงธรรม  สงบเย็นไม่อึดอัดสบายๆ ในการปฏิบัติธรรม
- ศาลาเดชคุณากร  เป็นศาลาการเปรียญหลังใหญ่  ๒  ชั้น  ครึ่งตึกครึ่งไม้  เป็นพื้นที่สำหรับทำวัตรสวดมนต์  เจริญภาวนา  เป็นที่อบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่มากลุ่มใหญ่จำนวนมาก  และถูกใช้เป็นเรือนนอนด้วย
- ศาลาโรงทานพระครูภาวนาวิริยาจารย์  ชาตะกาล ๑๐๐ ปี  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปิดโล่ง  เป็นหอฉัน  เป็นพื้นที่ทำครัว  เป็นที่ทานอาหารของผู้ที่เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม บางครั้งยังแปรเปลี่ยนเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมได้อีกด้วย
- ศาลาลานอเนกประสงค์  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเปิดโล่ง  เป็นสถานที่ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารของผู้ที่เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม
- หอปฏิบัติธรรมดิน  “ธรรมสภา  มงคลภาวนาวัชรการ”  เป็นอาคารดินที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง  ประหยัด  สร้างกำแพงด้วยดินทั้งหลัง  หลังคากระเบื้อง  โครงหลังคาเป็นเหล็ก  พื้นเป็นคอนกรีต  เพื่อให้มีความแข็งแรง  มีอายุการใช้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น    สร้างจากความสามัคคีของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ณ วัดลิ้นช้างแห่งนี้  เป็นโครงการหนึ่งที่ทางสำนักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะ  โดยการดึงมวลชนเข้ามาร่วมกันสร้างหอปฏิบัติธรรมดินในวัด  ซึ่งเด็กๆ  ก็สามารถทำได้  ปลูกจิตอาสาให้เกิดขึ้น  พร้อมทั้งนำหลักธรรมมาเผยแผ่ปลูกจิตศรัทธาให้เกิดขึ้นอีกด้วย  ซึ่งในปัจจุบันได้ผลเกินคาดที่ได้ตั้งเป้าไว้  อาคารนี้ไว้สำหรับปฏิบัติธรรม  ทำวัตรสวดมนต์  สำหรับผู้ที่มากลุ่มขนาดกลางๆ  ไม่มากไม่น้อย  และเป็นเรือนนอนได้ด้วย
- หอสมุดดิน  สร้างจากแนวคิดเดียวกันเป็นโครงการต่อเนื่อง  เป็นพื้นที่ไว้สำหรับพักผ่อนอ่านหนังสือ  เป็นห้องประชุมเตรียมการอบรมปฏิบัติธรรม
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ชั้นบน เป็นห้องเรียนพระปริยัติธรรม  ชั้นล่าง เป็นห้องปฏิบัติการงานพระพุทธศาสนา  และแบ่งเป็นห้องนอนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม  ๒  ห้อง 
- อาคารเรือนนอนดิน ๓ หลัง (ใช้งานแล้ว ๒ หลัง อีกหลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง)
- กุฏิไม้สำหรับฆราวาส ๓ หลัง  ไว้สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ
- กุฏิสงฆ์  จำนวน ๑๕ หลัง  เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงชั้นเดียว ๗ หลัง  เป็นอาคาร ๒ ชั้น    ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นกุฏิตู้คอนเทนเนอร์  ๒  หลัง  เป็นกุฏิดินแฝด ๑ หลัง เป็นกุฏิดินเดี่ยว ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยกพื้นสูง ๒ หลัง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน อยู่ในเขตเฉพาะ
- กุฏิรับรองแบบบ้านสำเร็จเกาหลี ๑ หลัง (๒ ห้อง)
- หอระฆัง ๑ หลัง  สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง  ระฆังก็เป็นสแตนเลสด้วย
- ห้องน้ำ ๕ ห้อง  ๑ หลัง, ห้องน้ำ ๑๐ ห้อง ๑ หลัง, ห้องน้ำ ๑๖ ห้อง ๑ หลัง, อาคารอาบน้ำชาย ๑ หลัง
หมวดที่ ๒  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก
เจ้าสำนัก/อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ชื่อจริง   อำพล     นามสกุล   วณิชย์ธิติกาล     ฉายา   อพโล 
สมณศักดิ์   พระครูสุนทรวัชรการ    คุณวุฒิทางโลก   ปริญญาโท (พธ.ม.) 
คุณวุฒิทางธรรม   นักธรรมเอก 
ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์   เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ 
โทรศัพท์   ๐๘-๙๘๙๑-๘๘๕๔
ผ่านการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔, พ.ศ. ๒๕๕๖, พ.ศ. ๒๕๕๗, พ.ศ. ๒๕๕๙
พระอาจารย์ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา/หัวหน้าแผนกการเงิน และการบัญชี
ชื่อจริง   สุทัน    นามสกุล   ลิขิตขอม    ฉายา   ทนฺตจิตฺโต
คุณวุฒิทางโลก   ปริญญาตรี     คุณวุฒิทางธรรม   นักธรรมโท
โทรศัพท์   ๐๘-๗๐๕๐-๙๓๘๓
ไม่ผ่านการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ แต่มีประสบการณ์
พระวิปัสสนาจารย์/หัวหน้าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมฯ/ และประสานงานกิจกรรมภายในวัด
ชื่อจริง   นาวาเรศ    นามสกุล   บุญคน    ฉายา   ชินวโร
สมณศักดิ์  เป็นพระใบฎีกา  ในฐานานุกรม  ของ พระครูวัชรสุวรรณาทร 
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม (พระอารามหลวง)    
คุณวุฒิทางโลก   ปริญญาตรี (วท.บ.)    คุณวุฒิทางธรรม   นักธรรมเอก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒
โทรศัพท์   ๐๘-๘๔๕๖-๗๕๑๓
ผ่านการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔, พ.ศ. ๒๕๕๖
พระวิปัสสนาจารย์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ
ชื่อจริง   เด่น    นามสกุล   จุลณะ    ฉายา   ปณฑิโต
คุณวุฒิทางโลก   ป.๖    คุณวุฒิทางธรรม   นักธรรมตรี
โทรศัพท์   ๐๘-๑๑๙๒-๔๙๒๓
ผ่านการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พระวิปัสสนาจารย์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และอาคารสถานที่
ชื่อจริง   ไชยาสิทธิ์    นามสกุล   ดังแสง    ฉายา   ฐิตสทฺโธ
คุณวุฒิทางโลก   ปวช.    คุณวุฒิทางธรรม   นักธรรมโท
โทรศัพท์   ๐๘-๕๔๒๖-๑๒๐๒
ไม่ผ่านการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ แต่มีประสบการณ์
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งนี้  มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม  ดังนี้
มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม
ก. หลักสูตรการอบรม  ๑  วัน
ข. หลักสูตรการอบรม  ๓  วัน  ๒  คืน
ค. หลักสูตรการอบรมตามอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติธรรม
 หมวดที่ ๓  การบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ทางสำนักจัดเป็นประจำ
-โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเสาร์-อาทิตย์สิ้นเดือน  และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
จัดกิจกรรมอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงเรียน 
ผู้นำชุมชน
-โครงการครอบครัวสุขสันต์วันพระปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ บรรยายธรรม  ที่บ้านของนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลังจากลาสิกขา ในวันพระ ๘ ค่ำ, ๑๔ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปครบทุกบ้าน ทุกคน เริ่มวันพระ ๘ ค่ำ หลังจากวิสาขบูชาในทุกปี
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง) 
จัดกิจกรรมอบรมพุธพบพระพาเพลินธรรม พระสงฆ์ไปบรรยายธรรมทุกเช้าวันพุธตลอดปีการศึกษา, กิจกรรมกระจายเสียงธรรมพรุ่งนี้วันพระ พระสงฆ์ และนักเรียนมาจัดดำเนินรายการกระจายเสียงธรรมพรุ่งนี้วันพระร่วมกัน ก่อนวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๑ วัน, จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นชวนทำบุญเข้าพรรษา โดยให้ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นผู้นำนักเรียนมาร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม ทุกวันพระตลอดกาลเข้าพรรษา  จัดขึ้นทุกปี
-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “รถพระธรรมสู่โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ 
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  เขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง   ทุกโรงเรียน
ทุกปี
-โครงการมหาชาติ  พระเวสสันดรชาดก  สอนเด็กในโรงเรียน  ปีที่ ๑ 
จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ  สอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ  เป็นปีแรก  และจะได้ขยายโครงการต่อไป  ในทุกโรงเรียน  ทุกปี  ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง
-โครงการค่ายจิตอาสา 
จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ทุกปี โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
-โครงการค่ายสื่อสร้างสรรค์
จัดกิจกรรมอบรม เรียนรู้เข้าใจในสื่อเทคโนโลยีต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง และโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ โดยความร่วมมือของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ทุกปี
-โครงการเรียนรู้พึ่งพาตนเองกับบ้านดินไทย
จัดให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำบ้านดิน โดยให้ชาวบ้านลิ้นช้างเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดขึ้น
-โครงการปลูกต้นไม้ให้แม่ ทำฝายเพื่อพ่อ (ฝายชะลอน้ำ)
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ทำฝายชะลอน้ำ (ทำความดีถวายในหลวง)  โดยให้  อบต.บ้านลิ้นช้าง  เป็นแกนนำในการปลูกต้นไม้  ทำฝายในพื้นที่ต้นน้ำ
- จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงเรียน
บ้านลิ้นช้าง  และผู้นำชุมชนหมู่บ้านลิ้นช้าง ทุกปี
- จัดพิธี และกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงเรียน
บ้านลิ้นช้าง  และผู้นำชุมชนหมู่บ้านลิ้นช้าง  หน่วยงานราชการอำเภอหนองหญ้าปล้อง
 ระเบียบปฏิบัติที่ผู้เข้ารับการอบรมควรทราบ
-ทางวัดห้ามนำสุรา ของมึนเมาทุกชนิด เข้าวัดโดยเด็ดขาด
-ทางวัดห้ามเล่นการพนัน หรือเลียนแบบการพนันทุกชนิด ในวัดอย่างเด็ดขาด

 
ยังไม่มีข้อมูลพระ