วัด
พระอารามหลวง
9 วัด
วัดราษฎร์
343 วัด
สำนักสงฆ์
5 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
371 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
239 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
283 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
201 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สระบุรี
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. บุรีรัมย์
วันที่ 12-09-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12-09-2563
จ. หนองคาย
วันที่ 12-09-2563
จ. มหาสารคาม
วันที่ 08-08-2563
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 08-08-2563
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 08-08-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 26-06-2563
QR Code วัดชมพูพน
รหัสวัด :
02760107001
ชื่อวัด :
วัดชมพูพน
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2309
วันรับวิสุงคามสีมา :
วันที่ 05 เดือน กันยายน ปี 2466
ที่อยู่ :
ม.2
เลขที่ :
59
หมู่ที่ :
2
ซอย :
-
ถนน :
เพชรบุรี-บ้านแหลม
แขวง / ตำบล :
หนองโสน
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
- ไร่
งาน
- ตารางวา
มือถือ :
0922709553
โทรศัพท์ :
032-400475
จำนวนเข้าดู :
1496
ปรับปรุงล่าสุด :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:32:50
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
ประวัติวัดชมพูพน
 
๑.  ที่ตั้งเลขที่  ๕๙  หมู่ที่  ๒  ถนน  เพชรบุรี-บ้านแหลม  ตำบล  หนองโสน  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี      
      รหัสไปรษณีย์  ๗๖๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๓๒-๔๐๐๔๗๕
๒.  เนื้อที่ดินตั้งวัด  ๑๘  ไร่  ๒  งาน  ๔.๙  ตารางวา 
๓.  อาณาเขตที่ตั้งวัด
            ทิศเหนือ            จด  กรมสรรพสามิตจังหวัด
            ทิศใต้                จด  ที่ของชุมชนหมู่บ้าน
            ทิศตะวันออก     จด  ถนนเพชรบุรี – บ้านแหลม
            ทิศตะวันตก       จด  แม่น้ำเพชรบุรี
      วัดข้างเคียง
            ทิศเหนือ           จด  วัดสิงห์
            ทิศใต้               จด  วัดไตรโลก  และ  วัดพรหมวิหาร
            ทิศตะวันออก      จด  -
            ทิศตะวันตก        จด  วัดไชยสุรินทร์
๔.  ปีที่ก่อสร้าง  พ.ศ.  ๒๓๐๙  ผู้ขออนุญาต  หลวงทัศนาพลพินิจ  ปีที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดตามประกาศ
ลงวันที่  ๑๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๓๐๙  ปีที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด…………ปีที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา    วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๖๖  ปีที่ผูกพัทธสีมา  พ.ศ.  ๒๔๗๗
๕.  ลำดับเจ้าอาวาส
            เจ้าอาวาสรูปที่  ๑  พระอธิการกล่อม
            เจ้าอาวาสรูปที่  ๒  พระอธิการอดุลย์
            เจ้าอาวาสรูปที่  ๓  พระอธิการผัน ( พระเทพสุวรรณมุณี )
            เจ้าอาวาสรูปที่  ๔  พระอธิการสาย
            เจ้าอาวาสรูปที่  ๕  พระครูสิริวัชรโสภณ
            เจ้าอาวาสรูปที่  ๖  พระครูปลัดสมศักดิ์  จารุวํโส
 ๖.  การพัฒนาวัด ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขตวัดให้ดูสวยงามสะอาดตา
๗.  สิ่งก่อสร้าง / เสนาสนะที่สำคัญ  บูรณะอุโบสถใหม่  สร้างกุฏิสงฆ์ พร้อมหอสวดมนต์ ใหม่ และ ฌาปณสถาน
๘.  กิจกรรมที่จัดขึ้นในวัดเป็นประจำทุกปี ๑. ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี  ๒.  ทำบุญถวายสังฆทาน
แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  และวันออกพรรษา 
๙.  พุทธศาสนิกชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆวัดประมาณ๒๐๐ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรกรรม
๑๐. วัดได้รับการสนับสนุน / อุปถัมภ์จากประชาชนรอบๆ  บริเวณวัด  และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
                                    ………………………………………………………
เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 :
(135.96 kb)
เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 :
(67.74 kb)
เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 :
(101.54 kb)