วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
QR Code วัดข่อย
รหัสวัด :
02760102009
ชื่อวัด :
วัดข่อย
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
ปี 2400
วันรับวิสุงคามสีมา :
ปี 2447
ที่อยู่ :
วัดข่อย
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
คีรีรัถยา
แขวง / ตำบล :
คลองกระแซง
เขต / อำเภอ :
เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
เพชรบุรี
ไปรษณีย์ :
76000
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
Facebook :
โทรศัพท์ :
0952491462
คุณสมบัติวัด :
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จำนวนเข้าดู :
2914
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 10:29:25
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
วัดข่อย    สังกัด มหานิกาย
 
            วัดข่อย  ตั้งอยู่เลขที่  ๑  ถนนคีรีรัถยา  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดข่อย จากการสันนิษฐาน และคำบอกเล่าสืบต่อกันมา พอทราบได้ว่า วัดข่อย ได้สร้างขึ้นในราว สมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีหลักฐานที่ปรากฎแน่ชัด ให้ทราบได้ว่า ใครเป็นผู้สร้าง  ทั้งนามเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ก็ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด  คงจะทราบกันเพียง  ๖ รูป   คือ
๑.  หลวงพ่อโชติ
๒.  หลวงพ่อเชย
๓.  หลวงพ่อยา
๔.  พระครูปัญญานุโยค
๕.  พระอธิการเวียน
๖.  พระครูประโชติวชิรากร  (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)
                วัดข่อยมีอาคารเสนาสนะ ประกอบไปด้วย  อุโบสถ  กว้าง  ๘ เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๗  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน   พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ พุทธศิลป์ช่าง ๑๐ หมู่เมืองเพชรบุรี 1 หลัง ศาลาโรงทาน ๑ หลัง  เป็นอาคารทรงไทยกึ่งไม้  กุฏิสงฆ์  เป็นอาคารไม้ทรงไทย  นอกจากนี้ยังมี  ศาลาพักร้อน  ๒  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง   ศาลาอเนกประสงค์  ๒ หลัง 
               วัดข่อย ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๐๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๗   มีอาณาเขต ดังนี้
                                                ทิศตะวันออก    จดทีดินเอกชนและโรงเรียนอรุณประดิษฐ์
                                                ทิศตะวันตก      จดถนนคีรีรัถยา
                                                ทิศเหนือ          จดที่ดินเอกชน
                                                ทิศใต้              จดที่ดินเอกชน
               ปัจจุบัน วัดข่อย มีพระครูประโชติวชิรากร เป็นเจ้าอาวาส  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ เสนาสนะของวัดให้มีสภาพดีขึ้นตามลำดับ  และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลคลองกระแชงเขต  ๓  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ตลอดถึงโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาทำกิจกรรมภายในวัด และทางวัดยังจัดให้มีการ บำเพ็ญบุญ ทุกวันอาทิตย์  มีการถวายสังฆทาน การแสดงธรรม  การรักษาศีล  ๘  เป็นประจำตลอดทั้งปี   พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญอื่น ๆ ซึ่งก็มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว    
       
               ในฐานะที่วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติ  ตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดังนั้นทางวัดจึงต้องการขอรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการเพิ่มพูนปลูกศรัทธาในมีความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามากยิ่งๆขึ้นไป  และเพื่อเป็นการปลูกศรัทธาให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา และมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปตามลำดับตราบเท่าอายุการพระศาสนา