วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
19 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
457 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
249 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
296 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
212 รูป
ลาสิกขา
5 รูป
มรณภาพ
2 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 15-05-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
QR Code วัดปทีปพลีผล
ชื่อวัด :
วัดปทีปพลีผล
นิกาย :
มหานิกาย
ประเภทวัด :
วัดราษฎร์
วันตั้งวัด :
-
วันรับวิสุงคามสีมา :
-
ที่อยู่ :
-
เลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
ซอย :
-
ถนน :
-
แขวง / ตำบล :
ท่าข้าม
เขต / อำเภอ :
บางขุนเทียน
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10150
เนื้อที่ :
- ไร่
- งาน
- ตารางวา
Line :
ฺBK10150
Facebook :
มือถือ :
0822478547
จำนวนเข้าดู :
1788
ปรับปรุงล่าสุด :
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20:51:48
ข้อมูลเมื่อ :
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:38:15
 
 
 
 
ประวัติวัดปทีปพลีผล
เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อ เป็นบุญสถานของพุทธศาสนิกชนทุก ๆ คน โดยคุณพ่อทองดี คุณแม่ทองอินทร์ ประทีปพลีผล พร้อมด้วยบุตร-ธิดา ได้ถวายที่ดิน เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ ประทีปพลผลแห่งนี้ มีคุณพ่อทด ประทีปพลีผล เป็นประธานในการมอบที่ดิน โดยมีเจตนารมณ์เป็นบุญเป็นกุศลที่จะทำบุญสถานแห่งนี้ ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรมอย่างแท้จริง ด้วยเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลนี้ คุณพ่อทองดีและคุณแม่ทองอินทร์ 
คุณพ่อทองดี ก็ได้ลงมือดำเนินงานก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ส่วนที่เป็นหลักสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ที่ดินที่จะสร้างสำนักสงฆ์ฯ นี้ รวมกันแล้วเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๑๐ ไร่ แบ่งออกสำหรับก่อสร้างสำนักสงฆ์ฯ ประมาณ ๒๕ ไร่ คงเหลือเนื้อที่อีกประมาณ ๘๕ ไร่ ในจำนวนที่เหลือนี้ คุณพ่อทองดีได้จ้างรถขุดดิน มาขุดดินไปถมที่ที่จะทำการก่อสร้างสำนักสงฆ์ฯ ในเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ ถมดินสูงขึ้นจากระดับเดิมประมาณ ๒ เมตรเศษ จึงทำให้ที่ดินที่เหลืออยู่อีกประมาณ ๘๕ ไร่ แลดูเป็นทะเลสาบไปค่าเนื้อที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ สำหรับก่อสร้างสำนักสงฆ์ฯ ทางราชการได้ประเมินราคาเอาไว้ ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) และสำหรับค่าถมที่ดินคิดเป็นเงินอีกประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาท)
๒. ได้ว่าจ้างถมหินเพื่อสร้างเป็นถนนเข้าสำนักสงฆ์ฯ จนถึงสถานที่สร้างอุโบสถ พร้อมทั้งได้ปรับผิวถนนด้วยหินละเอียด มีความยาวประมาณ ๔๐๐ เมตรเศษ คิดเป็นเงิน ๒๒๐,๑๕๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
๓. ได้สร้างกุฏิแบบเรือนไทย ๒ ชั้น จำนวน ๕ หลัง ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)
๔. ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นอีก ๑ หลัง มีขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ชั้นเดียวใต้ถุนสูง โดยเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๖๑๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. ได้สร้างห้องน้ำ ๒ ห้อง และห้องสุขา ๑๐ ห้อง รวมเป็น ๑๒ ห้อง 
สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)
๖. ได้จัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ตุ่มใส่น้ำจืด เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด โต๊ะหมู่ทองบูชา ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม พระพุทธรูประฆัง เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าสายเมนเข้าวัดและอื่น ๆ
รวมเป็นเงินประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาท)
คุณพ่อทองดี ประทีปพลผล ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถซึ่งเป็นงานต่อไป และได้ตอกเสาเข็มจำนวน ๓๒ ต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้อาราธนาพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยา มาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู
วัดปทีปพลีผลแห่งนี้ ตั้งขึ้นมาก็เพื่อช่วยประโยชน์แก่สังคมชาวพุทธด้ยการเผยแพร่ธรรมอันเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ และนำมาซึ่งความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ เมื่อชาวพุทธทุกคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบกอบโกยเอาผลประโยชน์ใส่ตัว ก็จะมีความเมตตารักใคร่สงสารเห็นอกเห็นใจกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน ไม่อิจฉาริษยาผู้ที่ได้ดีมีความเจริญกว่าตัว มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บริจาคช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีความเห็นแก่ตัว สังคมชาวพุทธในเมืองไทยก็จะมีความสุข สงบร่มเย็น ตลอดกาลนาน เหล่านี้คือ จุดประสงค์ของทางวัดปทีปพลีผล ที่มีต่อชาวพุทธศาสนิกชน ทุก ๆ คน เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดปทีปพลีผล พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (ปรีชา ปริชาตธมฺโม) มรณภาพ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ปัจจุบันวัดปทีปพลีผลมีพระภิกษุสามเณรรวม ๒๙ รูป พระภิกษุ ๒๗ รูป สามเณร ๒ รูป
มี พระครูประทีปธรรมารักษ์ เจ้าอาวาส และ ดร.พระครูปลัดจักพันธ์ ปญฺญาโร ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดปทีปพลีผล