วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูวินัยธรองค์การ ศิริศักดิ์
ฉายา :
สิริปญฺโญ
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
52
ปี
E-mail :
taweesak_2558@outlook.co.th
Line ID :
็้้hamun2017
Facebook :
https://www.facebook.com/hamun.sirisak
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวินยาธิการ
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาสวัดพนม
เป็นเจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
จำนวนเข้าดู :
767
ปรับปรุงล่าสุด :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15:58:39
ข้อมูลเมื่อ :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:25:08
 
 
 
 

ชื่อ /สมณศักดิ์           พระครูวินัยธรองค์การ        สิริปญฺโญ
ตำแหน่ง                    -  ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี
                                   -  เจ้าอาวาสวัดพนม  /  เจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
วิทยาฐานะ                 การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้น เอก
                                    การศึกษาทางโลก  - ศาสนศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                                    - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รปศ.ม.
ประวัติการทำงาน     -   ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรมศึกษา
                                    -   ครูพระของกระทรวงวัฒนธรรม
                                     -  พระวิทยากรโครงการกองทัพธรรมกองทัพไทยร่วมต้านภัยยาเสพติด
                                     -  เลขานุการพระธรรมทายาท วัดชลประทานรังสฤษฏ์  อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี
                                   -  ที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลงานที่ได้รับ          ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖   รับโล่รางวัลจาก พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี                                                                                                                                               ประเภท บุคคลดีเด่น  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                   ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รับโล่รางวัลจาก พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี                                                                                                                                             ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  รับการแต่งตั้งฐานานุกรมที่  “ พระครูวินัยธร ” 
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รับประกาศเกียรติคุณ “ ผู้ทำคุณประโยชน์พระพุทธศาสนา
                                    ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รับรางวัลพระราชทาน “ เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์                                                                                                                                      ให้กับพระพุทธศาสนา  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ๑ คนดีของแผ่นดิน
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกจากสื่อมวลชน  เป็นผู้แทนคุณของแผ่นดิน               
                                    ปีพ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้รับรางวัล พุทธชยันตี พระสงฆ์ผู้ทำความดี ๑ ใน ๒๖ รูปของประเทศไทย
                                               
สถานที่ทำงาน
                                
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี 
                                สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส ม. ๗  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
                                โทรศัพท์  ๐-๘๔๖-๒๘๒-๔๒๖    โทรสาร  ๐๗๗-๓๕๕-๕๕๗
                                วัดพนม  เลขที่ ๕๐  ตำบลพนม  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๕๐
คติธรรมประจำตัว    อยู่อย่างต่ำ   กระทำอย่างสูง  / อุปสรรค   คือการศึกษา

พระครูวินัยธร
ได้รับ พ.ศ. 2551
นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยชินวัตร