วัด
พระอารามหลวง
6 วัด
วัดราษฎร์
325 วัด
สำนักสงฆ์
3 วัด
ที่พักสงฆ์
12 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
348 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
224 รูป
สามเณร
31 รูป
แม่ชี
8 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
268 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
190 รูป
ลาสิกขา
2 รูป
มรณภาพ
1 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. ระยอง
วันที่ 30-05-2563
จ. หนองบัวลำภู
วันที่ 26-05-2563
จ. นครราชสีมา
วันที่ 22-05-2563
จ. อุทัยธานี
วันที่ 19-05-2563
จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 19-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13-05-2563
จ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29-03-2563
จ. พิษณุโลก
วันที่ 06-03-2563
จ. ขอนแก่น
วันที่ 11-02-2563
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูวินัยธรองค์การ ศิริศักดิ์
ฉายา :
สิริปญฺโญ
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
48
ปี
E-mail :
taweesak_2558@outlook.co.th
Line ID :
็้้hamun2017
Facebook :
https://www.facebook.com/hamun.sirisak
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวินยาธิการ
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาสวัดพนม
เป็นเจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
จำนวนเข้าดู :
277
ปรับปรุงล่าสุด :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15:58:39
ข้อมูลเมื่อ :
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:25:08
 
 
 
 

ชื่อ /สมณศักดิ์           พระครูวินัยธรองค์การ        สิริปญฺโญ
ตำแหน่ง                    -  ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี
                                   -  เจ้าอาวาสวัดพนม  /  เจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
วิทยาฐานะ                 การศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้น เอก
                                    การศึกษาทางโลก  - ศาสนศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                                    - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รปศ.ม.
ประวัติการทำงาน     -   ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรมศึกษา
                                    -   ครูพระของกระทรวงวัฒนธรรม
                                     -  พระวิทยากรโครงการกองทัพธรรมกองทัพไทยร่วมต้านภัยยาเสพติด
                                     -  เลขานุการพระธรรมทายาท วัดชลประทานรังสฤษฏ์  อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี
                                   -  ที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลงานที่ได้รับ          ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖   รับโล่รางวัลจาก พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี                                                                                                                                               ประเภท บุคคลดีเด่น  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                   ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รับโล่รางวัลจาก พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี                                                                                                                                             ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  รับการแต่งตั้งฐานานุกรมที่  “ พระครูวินัยธร ” 
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รับประกาศเกียรติคุณ “ ผู้ทำคุณประโยชน์พระพุทธศาสนา
                                    ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รับรางวัลพระราชทาน “ เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์                                                                                                                                      ให้กับพระพุทธศาสนา  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ๑ คนดีของแผ่นดิน
                                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับการคัดเลือกจากสื่อมวลชน  เป็นผู้แทนคุณของแผ่นดิน               
                                    ปีพ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้รับรางวัล พุทธชยันตี พระสงฆ์ผู้ทำความดี ๑ ใน ๒๖ รูปของประเทศไทย
                                               
สถานที่ทำงาน
                                
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี 
                                สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส ม. ๗  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
                                โทรศัพท์  ๐-๘๔๖-๒๘๒-๔๒๖    โทรสาร  ๐๗๗-๓๕๕-๕๕๗
                                วัดพนม  เลขที่ ๕๐  ตำบลพนม  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๕๐
คติธรรมประจำตัว    อยู่อย่างต่ำ   กระทำอย่างสูง  / อุปสรรค   คือการศึกษา

พระครูวินัยธร
ได้รับ พ.ศ. 2551
นักธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยชินวัตร