วัด
พระอารามหลวง
14 วัด
วัดราษฎร์
413 วัด
สำนักสงฆ์
8 วัด
ที่พักสงฆ์
18 วัด
วัดร้าง
3 วัด
วัดทั้งหมด
456 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
256 รูป
สามเณร
33 รูป
แม่ชี
9 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
5 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
303 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
0 รูป
สามเณร
0 รูป
แม่ชี
0 รูป
ภิกษุณี
0 รูป
สามเณรี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
0 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
215 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
3 รูป
รายชื่อวัด
ที่สามารถเข้าระบบได้ล่าสุด
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 14-03-2567
จ. ราชบุรี
วันที่ 24-02-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-02-2567
จ. สิงห์บุรี
วันที่ 13-02-2567
จ. พิษณุโลก
วันที่ 13-02-2567
จ. พิจิตร
วันที่ 29-01-2567
จ. อุบลราชธานี
วันที่ 25-01-2567
จ. เชียงราย
วันที่ 13-01-2567
จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 15-11-2566
ชื่อ - นามสกุล :
พระครูสิริทัศนียคุณพระมหาเล็ก รองเดช
ฉายา :
ปญฺญาวุโธ
สถานภาพ :
พระภิกษุ (ไทย)
อายุ :
71
ปี
E-mail :
-
Line ID :
-
Facebook :
-
คุณสมบัติ :
เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์
ตำแหน่ง :
เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลท่ายาง-ท่าคอย
จำนวนเข้าดู :
905
ปรับปรุงล่าสุด :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
ข้อมูลเมื่อ :
2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 09:08:24
 
 
 
 
. ชื่อ      
พระครูสิริทัศนียคุณ  ฉายา   ปญญาวุโธ  อายุ  ๖๐  พรรษา  ๓๐  วิทยฐานะ  น.ธ.เอก , ป.ธ.๕ , ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  วัดท่าคอย  ตำบลท่าคอย  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
๑.เจ้าอาวาสวัดท่าคอย
๒.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๑๔
๓.เจ้าคณะตำบลท่ายาง-ท่าคอย
 
. สถานะเดิม
            ชื่อ เล็ก  นามสกุล  รองเดช  เกิดวันอาทิตย์  แรม  ๒  ค่ำ  เดือน  ๕  ปี  มะเส็ง  ตรงกับวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๔๙๖  
บิดาชื่อ  นายดำ  มารดาชื่อ  นางพริ้ง  บ้านเลขที่  ๑๘๖  หมู่ที่  ๒ 
ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอ  ย่านตาขาว  จังหวัด  ตรัง
 
. บรรพชา
วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๒  ณ  วัดรัตนภิมุข
ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ตรัง
 
. อุปสมบท
วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕   ณ  วัดท่าคอย  ตำบล  ท่าคอย  อำเภอ  ท่ายาง  จังหวัด  เพชรบุรี    
พระอุปัชฌาย์    พระครูพิพิธพัชรศาสน์  วัด  พระพุทธบาทเขาลูกช้าง  อำเภอ  ท่ายาง  จังหวัด  เพชรบุรี
พระกรรมวาจาจารย์   พระมหาสุมนัส  เขมจิตฺโต  วัด  ท่าคอย 
ตำบล  ท่าคอย  อำเภอ  ท่ายาง  จังหวัด  เพชรบุรี 
พระอนุสาวนาจารย์ - 
 
. วิทยฐานะ

  การศึกษาทางธรรม

๑. พ.ศ. ๒๕๑๗  สอบได้นักธรรมชั้นเอก   สำนักศาสนศึกษา
วัดกะพังสุรินทร์   อำเภอเมือง   จังหวัด  ตรัง
๒. พ.ศ. ๒๕๓๖  สอบได้เปรียญธรรม  ๕  ประโยค   
สำนักศาสนศึกษาวัดท่าคอย   อำเภอ  ท่ายาง 
จังหวัด  เพชรบุรี
              การศึกษาทางโลก
๑.  พ.ศ. ๒๕๒๕  สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนผู้ใหญ่
วัดไตรมิตรวิทยาราม    วัดไตรมิตรวิทยาราม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
๒. พ.ศ.๒๕๔๕   สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
๓. พ.ศ.๒๕๔๘        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
ความชำนาญการ      สอนคอมพิวเตอร์  งานนวกรรมก่อสร้าง
                     วิชาพิมพ์ดีด   งานศิลปะกรรม
                                                           
 
งานปกครอง
๑. พ.ศ. ๒๕๓๐   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าคอย 
เป็นพระกรรมวาจาจารย์  วัดท่าคอย
๒. พ.ศ.๒๕๔๒    เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าคอย
๓.  พ.ศ. ๒๕๕๑       เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๑๔  วัดท่าคอย 
                                                  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา-
วันอาทิตย์ วัดท่าคอย 
              ๔.พ.ศ.๒๕๕๔         เป็นเจ้าคณะตำบลท่ายาง-ท่าคอย
จร.ชอ.
ได้รับ พ.ศ. 2546
ทผจล.ชอ.
ได้รับ พ.ศ. 2551
นักธรรม
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 5
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2549
มรภ.เพชรบุรี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2552
มรภ.เพชรบุรี